Privacy

Vul een subtitel in

Privacyreglement Smederij Atelier Caspers (SAC)

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Toelichting op het Reglement

SAC mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft SAC de plicht om haar deelnemers of werknemers:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door SAC worden verwerkt;

 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;

 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

  SAC vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft SAC in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens SAC expliciet om jouw toestemming moet vragen.

  De persoonsgegevens die DGOM gebruikt en het doel van het gebruik

  SAC verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je deelnemer wordt of bent van SAC, , een (zakelijke) relatie bent van SAC of als je via het contactformulier contact met ons opneemt. SAC verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, emailadres. Van werknemers wordt het BSN-nummer, het bankrekeningnummer, opleidingsgegevens en een kopie van het identiteitsbewijs verwerkt. Daarnaast worden van deelnemers gegevens over de gezondheid verwerkt, voor zover dit noodzakelijk is voor de begeleiding. Al deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die deelnemers of werknemers met SAC sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;

 • onze verplichtingen als werkgever na te komen;

 • onze dienstverlening te kunnen leveren;

 • deelnemers, werknemers of gei╠łnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

 • onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;

 • jou op maat gesneden informatie aan te bieden (per nieuwsbrief).

Privacyreglement SAC. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

SAC verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten SAC, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;

 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die SAC met

  jou heeft gesloten;

 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

  Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • SAC verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

 • jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor SAC worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door SAC beveiligd tegen onbevoegde toegang.

 • de personen werkzaam voor SAC hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan SAC verstrekte persoonsgegevens;

 • SAC heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;

 • jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal SAC zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

  Jouw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;

 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;

 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;

 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;